การบรรยาย รายวิชา พุทธปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-ปรัชญา โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยาย วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

การบรรยาย รายวิชา พุทธปรัชญา หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา-ปรัชญา

About The Author
-