การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตมีสุขเพราะการปฏิบัติธรรม” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายในพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนิสิตบัณฑิตศึกษาและประชาชนทั่วไป ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ชีวิตมีสุขเพราะการปฏิบัติธรรม”

About The Author
-