การเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาก่อนการปฏิบัติงาน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕

About The Author
-