การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ มจร วิทยาเขตแพร่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การบรรยาย การดำเนินการแปลงแผนพัฒนา มจร ระยะที่ 13 สู่การปฏิบัติ

About The Author
-