บรรยายพิเศษ เรื่อง งานพระธรรมทูตกับการเผยแผ่นานาชาติ Dhammadhuta’s Task with International Dissemination
โดย พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

งานพระธรรมทูตกับการเผยแผ่นานาชาติ Dhammadhuta’s Task with International Dissemination

About The Author
-