การบรรยายพิเศษ งานศาสนพิธีสำหรับพระธรรมทูต “Religious Ceremony for Dhammaduta Bhikkhu”
โดย พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ งานศาสนพิธีสำหรับพระธรรมทูต “Religious Ceremony for Dhammaduta Bhikkhus”

About The Author
-