บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ชาวโลก

About The Author
-