บรรยายพิเศษ ประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระธรรมทูตในต่างประเทศ
โดย พระมหาปิยะ อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๙,ดร. วัดโปรดเกศเชษฐาราม รัฐนิวยอร์ค USA ,
พระมหาคำตัล พุทฺธงฺกุโร ป.ธ.๙ ,พธ.บ. เลขานุการวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ,
พระมหาธีรวงศ์ ญาณสุธีโร, ป.ธ.๘, พธ.บ. วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน USA
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษ ประสบการณ์การปฏิบัติศาสนกิจสำหรับพระธรรมทูตในต่างประเทศ

About The Author
-