โครงการพัฒนาพระนิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย พระธรรมวชิรมุนี,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

โครงการพัฒนาพระนิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย

About The Author
-