ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
โซนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พ.ค. 2565 วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ ห้องอัมพาพันธ์แกรนด์ โรงแรมปุระนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ สู่การปฏิบัติแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 13 (โซนภาคใต้)

About The Author
-