พิธีเปิดโครงการพัฒนาพระนิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีเปิดโครงการพัฒนาพระนิสิตเพื่อเป็นพระวิปัสสนาจารย์ ประจำมหาวิทยาลัย

About The Author
-