การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ MCU Phrae Congress 2th “พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New (Normal Buddhis Innovation Sustainable Social Development in New Normal)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๒ “พุทธนวัตกรรมการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ยุค New Normal

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-