พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ โดย พระโสภณวชิราภรณ์,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ ณ วัดไทยกรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา

About The Author
-