บรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พ.ร.บ. การศึกษาฯ ” โดย พระธรรมวชิรจารย์ รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง และพิธีปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดย พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พ.ร.บ. การศึกษาฯ ” และพิธีปิดการสัมมนาฯ

About The Author
-