การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานกองบาลีสนามหลวงที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ ” โดย พระธรรมวชิรเมธี รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง และ พระเทพเวที รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการดำเนินงานกองบาลีสนามหลวงที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ “

About The Author
-