ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธิจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ป.พจ) รุ่น 1 ปีการศึกษา 2565 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 25 กรกฎาคม 2565

ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรประกาศนียบัตรพุทธิจิตวิทยาประยุกต์เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ป.พจ) รุ่น 1

About The Author
-