การเสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ดุษฎีนิพนธ์ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต” วิทยากรบรรยาย
โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต,รศ.ดร. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
ดำเนินกิจกรรมเสวนาโดย พระมหายุทธนา นรเชฏฺโฐ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา

เสวนาพระไตรปิฎกศึกษาออนไลน์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ดุษฎีนิพนธ์ : ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต”

About The Author
-