พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๓ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธวิธีการบริหารงานด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จัดโดย สถาบัยวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ถ่ายทอดสดทาง YouTube: mcu tv, Facebook: mcu tv news,mcu tv live, mcu tv-channel, website: tv.mcu.ac.th
วันที่ ๑๕ สิงหาาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธวิธีการบริหารงานด้วยหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา”

About The Author
-