พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

พิธีมอบคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-