คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมวชิรเจดีย์ (ฐานุตฺตรเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระพรหมวชิรเจดีย์ (ฐานุตฺตรเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

About The Author
-