กิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตกวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ วัดการ้อง ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ศิลปและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคตะวันตก

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-