พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเทศไทย กับ วัดจงไทซัน ประเทศจีน-ไต้หวัน ณ ห้อง ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
Signing Ceremony of MOU Mahachulalongkornrajavidyalaya University & Chung Tai Chan, Chinese Taipei Tuesday 29 November 2565/2022 At Conference Room 401, Rectory Building, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Ayutthaya, Thailand Tuesday 29 November 2565/2022

พิธีลงนามลงความร่วมมือ ,Signing Ceremony of MOU MCU & Chung Tai Chan, Chinese Taipei

About The Author
-