นำเสนอประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
จัดโดย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย และ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์
ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ อาคารเรียนรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

EP.2 ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๓ มจร วิทยาเขตนครสวรรค์

About The Author
-