พิธีมอบรางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ สวนสาธารณองค์พญาภุชงค์มุกดานาคราช อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร
จัดโดย สถาบันโพธิคยาวิชาลัย ๙๘๐ ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สนับสนุนโดย มูลนิธิวีรภุชงค์ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พิธีมอบรางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

About The Author
-