พิธีเปิดการสัมมนานิสิตปฎิบัติศาสนกิจและบริการสังคม (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจกับการสร้างสุขภาวะทางปัญญาในวัดและชุมชน”
โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

การสัมมนานิสิตปฎิบัติศาสนกิจและบริการสังคม (ส่วนกลาง) ปีการศึกษา ๒๕๖๕

About The Author
-