การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาในทศวรรษใหม่” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในโครงการจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภาคการศึกษาที่ ๒
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การจัดทำข้อสอบกลาง ปีการศึกษา ๒๕๖๕ “แนวทางการจัดการเรียนการสอนและวัดผลการศึกษาในทศวรรษใหม่”

About The Author
-