การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙/๒๕๖๖

About The Author
-