การบรรยายพิเศษ ถวายความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เรื่อง พระธรรมทูตกับการบริหารจัดการเชิงพุทธ
โดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองออธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การบรรยายพิเศษ เรื่อง พระธรรมทูตกับการบริหารจัดการเชิงพุทธ

About The Author
-