พิธีปฐมนิเทศโครงการเพิ่มทักษะ (Upskills) การสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM https://zoom.us/j/9779933546  ZOOM  ID : 9779933546
วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566

พิธีปฐมนิเทศเพิ่มทักษะการสอนรายวิชา พระไตรปิฎกวิเคราะห์ และพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่

About The Author
-