การบรรยายพิเศษ ถวายความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ เรื่อง กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเเทศ ในยุค New Normal
โดย พระราชวรสารบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

การบรรยายพิเศษ เรื่อง กลยุทธ์การวางแผนเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเเทศ ในยุค New Normal

About The Author
-