รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม ทำวัตร เจริญจิตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “อยู่ข้างๆ อย่างเข้าใจ”
โดย พระมหาสุเทพ สุทฺธิญาโณ,ป.ธ.7 ดร. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดสังเวชวิศยาราม กรุงเทพมหานคร

รายการ เสียงธรรมจากมหาจุฬาอาศรม (ภาคค่ำ) ประจำวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-