พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาราช ทำนองหลวง
เนื่องในวาระครบ ๑ ทศวรรษการก่อตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เทศน์มหาชาติ กัณฑ์มหาราช ทำนองหลวง เนื่องในวาระครบ ๑ ทศวรรษการก่อตั้งวิทยาลัยพระธรรมทูต

About The Author
-