เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทุตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๙ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-