EP.1 การประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 20 “สีสันแหังปัญญา สองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน” จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖

EP.1 ประชุมวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม “สีสันแหังปัญญาสองทศวรรษสู่ความยุติธรรมที่ยั่งยืน”

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-