ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประเจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดย คณะผู้บริหาร คณาขจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทืย่ลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ทำวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ประเจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖

About The Author
-