การเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ดำเนินรายการโดย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ศ.ดร. ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย
๑. พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค ๑๕
๒. พระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา
๓. พระราชพัฒนวัชรบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
๔. นายสิปป์บวร แก้วงาม ที่ปรึกษากรรมการมหาเถรสมาคม
๕. ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองประธานกรรมการจัดทาแผนแม่บทฯ
๖. ดร.กมล รอดคล้าย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การเสวนา เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”

About The Author
-