สมเด็จพระอริยวงศาสคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน เป็นประธาน พิธีเปิดการประชุมสัมมนาบุคคลกรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จัดโดย ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ –
ปาฐกา เรื่อง “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา”
โดย..ศ.นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมวันศุกร์ที่
๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

การประชุมสัมมนาบุคคลกรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

| ความรู้ทั่วไป | 0 Comments
About The Author
-