าฐกถาพิเศษ เรื่อง ” DIGITAL DISRUPTION กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา ” โดย พระเทพวัชรบัณฑิต .ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ” DIGITAL DISRUPTION กับการวิจัยทางพระพุทธศาสนา “

About The Author
-