การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับการเขียนงานวิจัย โดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

การบรรยายพิเศษ เรื่อง หลักธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนากับการเขียนงานวิจัย

About The Author
-