การบรรยาย รายวิชา “พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการเรียนการสอนรายวิชาคณะพุทธศาตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔

การบรรยาย รายวิชา “พระพุทธศาสนากับนิเวศวิทยา”

About The Author
-