การบรรยายรายวิชา พุทธปรัชญา เรื่อง “พุทธจริยศาสตร์เถรวาท” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

การบรรยายรายวิชา พุทธปรัชญา เรื่อง “พุทธจริยศาสตร์เถรวาท”

About The Author
-