การบรรยายรายวิชา พุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก เรื่อง “การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโดย หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะพุทธศาสตร์ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๔ สิงหาคม

การบรรยาย เรื่อง “การวิเคราะห์ไตรลักษณ์และปฏิจจสมุปบาทในพระไตรปิฎก”

About The Author
-