วิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับการบริหารชีวิตประจำวันโดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วิปัสสนากัมมัฏฐานสำหรับการบริหารชีวิตประจำวันโดย

About The Author
-