การบรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน โดย พระเทพวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บรรยายวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

การบรรยายพิเศษ เรื่อง กรรมฐานกับการปฏิบัติงานในชีวิตประจำวัน

About The Author
-