การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ ในยุค New Normal” โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตามโครงการ การประชุมพระสังฆาธิการ ตามมติมหาเถรสมาคม ของคณะสงฆ์สครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการศึกษาคณะสงฆ์ ในยุค New Normal”

About The Author
-