สานเสวนาทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรม เรื่อง “ย้อนรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ สู่ปัญญาชนวิถีพุทธ”
โดย มี พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการสานเสวนา
และมีวิทยากรประกอบด้วย
๑) ศาสตราจารย์พิเศษ ศรีศักร วัลลิโภดม นักวิชาการด้านโบราณคดี และมานุษยวิทยา
๒) ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
๓) นายสวย สิริปริญญา รองประธาน สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา
ดำเนินรายการโดย… ดร.กนกวรรณ กรุณาฤทธิโยธิน ดโดย บัณฑิตวิทยาลัย (ส่วนกลาง) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

EP.2 สานเสวนาทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “ย้อนรากเหง้าอารยธรรมสยามประเทศ สู่ปัญญาชนวิถีพุทธ”

About The Author
-