บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนากับบทบาทพระธรรมทูต ยุค New Normal
โดย พระเทพปวรเมธี,รศ.ดร. อัคคมหาบัณฑิต, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ รองเจ้าคณะภาค ๑๕
วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

บรรยายพิเศษ เรื่อง แผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนากับบทบาทพระธรรมทูต ยุค New Normal

About The Author
-