สมด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก มีพระบัญชาให้ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อประทานวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕
ณ หอประชุมมวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕

About The Author
-