พิธีหล่อรูปเหมือน พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) อดีอธิการบดี รูปที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ มณฑลพิธี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

พิธีหล่อรูปเหมือน พระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) อดีอธิการบดี ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

About The Author
-