การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ “โดย พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ของคณะสงฆ์, อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการมหาเถรสมาคม ในการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วัดปากนำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของพระปริยัตินิเทศก์ที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาฯ “

About The Author
-